Rettersteder i Bergen - her ble forbrytere henrettet på 1500- og 1600-tallet

Rådstuen (bak)

20.11.1630: Kvinne henrettet bak rådstuen

6.9.1631: Mann henrettet foran rådstuen.

8.3.1639: ble Niels Jespersen, tømmermann, henrettet foran Rådstuen

8.7.1648: Trude (mann) henrettet bak rådstuen

1651: «Denne sommeren ble kagen oppmurt ved rådstuen.»

30.9.1669: To bondegutter må løpe spissrotgang foran rådstuen fordi de hadde skamfert borgervakten.

 

Nordnes

26. 1.1562: Bleff en bonde halshuggen oc stegled paa Nordnæs (APD)

18.1.1564 Wart een bonde fød vdi Ryafylket halshuggen paa Nordnes aff Mester Clemmed propter Sodomiam et bestialitatem, huilken hand hafde bedreffued for ij aar siden oc nogit meere, och var ført fangen hid til Bergenhus, Da han hafde en tid lang her verit forløb hand, och kom hiem igen, der var hand vdi en skog vdi ij samfelde aar, oc løb offte hiem til sin fader oc tog mad oc annen deeld huor fore hans fader noglesinne motte bøde, i det hand husede honnom, oc naar hand møtte nogle folck i skogen, da lagde hand en skechte paa hornebugen oc truede thennom der med, saa torde ingen røre med honnom, Lit før en hand vart fangen drog hand vdi een baad til en Spaamend (sic!) adspørendis hannom om hand skulde fangis, (dette fortelde meg Erik Rosenkrans) sa drog hand fraa hannom, der hand kom paa en fiord møtte hannom tho bønder vdi en baad, han vilde duld sig for thennom men de grebe honnom, oc førde honnom til fogeden Holger Bagge offuer Ryafylke. hand sende hannom framdelis hid, (APD)

6.1.1565: frw Ribe (Magge Kaasis dotter som var steglid paa Nornæs fordi hun stach sin egen hosbonde ihiel

12.5.1570: Ere Jon oc Seffrin tatter halshugne af Mester Holger paa Nordnæs med ein bile

23.6.: Vart han («tysk baasmand») aff Odger halshuggen paa Nordnæs

1574: «Blev en sørøver Thomas Bilde, skotsk adelsmann, med syv andre henrettet på Nordnes på et rødt skarlagen»

16.7.1599: «Lod h.m. Jon Jempt, som havde at bestille med foged Jacob Perssøn, rett og partere på Nordnes. Kongen red selv derud, og blev der saalænge indtil hans hoved var afhugget.»

1615: Mary Geith, Guhle, den svarte Ravn, Shristi (Kirsti?) Jordemoder brent (de to førstnevnte på på Nordnes)

1.6.1618: ble en mann ved navn Niels Hemingssøn levende partert på Nordnes og lagt på fire hjul og hodet i midten. Der var to bødler, og han fikk en knebel i munnen

1627: Fastelavensmandag ble en kvinne halshogd på Nordnes, og deretter brent

9.3.1629: Ble en kalkslager ved navn Christen henrettet på Nordnes fordi han hadde stjålet av kirkeblokken

19.6.1632: Herlefs Anne fikk halsen omdrejet i fengselet (var først blitt torturert). Dagen etter «lagde bøddelen henne på en slede i en sandkiste med hennes underseng og en dyne over og kjørte henne med en hest til Nordnes, hvor hun ble nøgen bunden til stigen og lagt på ilden og brent.
Tyvholmen

19.8.1566: it bond med tre knuder vdi, der i var haar, iord, oc annen troldom, denne var grauen vnder Galgen paa tiuffue holmen

9.9.1570: Var han (se 8.9.) hengd paa tiufueholmen, han kunde inted tale, han var half død, før han kom til galgen

9.4.1571: Der hand [Dynnes Persson] med presterne Suennene, oc andre kom i baaden oc vd til Cannikebiergit, bad ieg hannom lese hans bøn som Augustinus giorde, huilked hand och giorde indtil hand kom til galgen, oc Tiufueholmen som hand gick op paa holmen, begynte hand strax at tale til hofmenderne

1622 April: Da tok han den dødes kniv og skar strupen over på seg. Siden ble han partert på Tyveholmen og lagt på et hjul og en galge over ham.

Sydnes

(Synneve spaakone brent på Sydnes ved galgen)

26.7.1645: Skulle to bønder henrettes i Sydnes. Den ene ble henrettet og lagt på hjul, men den annen slo seg gal og bar seg så underlig at de måtte gå bort med ham igjen. Neste dag  (…) førenn han voktet seg hogde bøddelen hodet av ham og han ble lagt på hjul.

25.9.1662: Synneve spaakone brent på Sydnes ved galgen. Hun hengte seg i fengselet.
Slottet 11.9.1570: Hans Olsson som kallis Suine Hans vart affhuggen ved slottid oc der begrauen.
Nedenfor reperbanen ved Nøstet

9.7.1641: «Straks etter kongens avreise ble ifølge hans befaling retterstedet (das Gerichtgalgen) borttagen fra Tyveholmen bak Slottet og satt på berget nedenfor reperbanen ved Nøstet.»

10. desember 1641: ble Morten Buck hengt i den nye galge.

Spitalet

1566: Den første dag Augusti wore iij karle af­hugne med Suerd aff M: Suen den Suenske bøddel inne paa Spitals engen innen fore stætten
1.5.1633: Henriks hustru halshogges på Spitalet
28.4.1634: trollkvinne henrettet på Spitalet

1636: Ble en tyv henrettet på Spitalet. En kone, Anne Knutsdotter, hadde forledet ham til det og ble forvist fra byen.
St Jørgens hospital Kilde ukjent

Kjenner du til andre steder som ble brukt til henrettelser i Bergen?

Kilder

 

 

 

Hedalen stavkirke - Reinli stavkirke - Torpo stavkirke - Uvdal stavkirke - Nore stavkirke - Rollag stavkirke - Nore stavkirke - Heddal stavkirke -

Jurpe.no er magasinsidene til Webkommunikasjon.no.

Hva er jurpe? Jo jurpe er en tradisjonsrik rett som ble laget av melk, smør, sukker, opphakkede og tørre brødskalker, flatbrød eller kavring. Jurpe ble brukt som kveldsmat.

Kom gjerne med tilbakemeldinger, rettelser og tips!

Disse magasinsidene er utviklet av Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

Synlighet på web